TechNarts metodolojisi, iyi tanımlanmış ve proje tabanlı olarak değişim gösteren başarısı kanıtlanmış bir metodolojidir. İlk olarak müşteriyi tanıma ile başlayan ve matematiksel bir yaklaşım sunarak, tüm iş ve işlemleri algoritmik hale getiren bu metodoloji kullanılarak projelerden öte sistemler ele alınır ve çözümler üretilir.


Tanıma

Bütün projeler müşteriyi tam olarak tanımakla başlar. Müşteri bazen bir kurum, firma veya şirket olabildiği gibi bazen de bir insan ya da tüzel kişiliğe ait sadece bir bölüm olabilmektedir. Bu süreçte müşteri ve müşteri ile ilgili tüm görevler ve işler belirlenerek işin altyapısı çıkartılır. Bu adım projeler için en çok zaman alan ve en önemli adımdır. Böylece müşterinin tam manasıyla ihtiyaçları belirlenmektedir.

Tanımlama

Müşterinin uzun vadede ihtiyaçlarının belirlenmesinin ardından tüm sistem düşünülerek uzun, orta ve kısa vadeli hedefler tanımlanır. Bütün hedefler aşamalara ayrılırlar ve genel plan hazırlanır.


Analiz

Belirlenen genel plana uygun olarak proje analizi yapılır. Proje ile ilgili tüm işlemler detaylı olarak incelenerek belgelendirilir. Tüm analiz belgeleri müşterinin onayına sunularak proje başlatılır. Analiz süreci şu adımlardan oluşur:

 • Proje Tanımlama
 • Projelerin Yapılandırılması
 • Proje Sunumu ve Onayı
 • Proje Başlatma

Planlama

Kaynak, bütçe ve zaman planı raporları çıkartılarak müşterinin onayına sunulur. Planlama süreci şu adımlardan oluşur:

 • Kapsam Tanımlama
 • Etkinlik Tanımlama
 • Kaynak Planlama
 • Etkinlik Süre Tahminleri
 • Maliyet Tahmini
 • Maliyet Bütçeleme
 • Proje Mantık Diyagramı
 • Kalite Planlama
 • Risk Belirleme
 • Risk Niceleme
 • Riske Tepki Geliştirme
 • Örgütsel Planlama
 • Tedarik Planlama
 • Personel Tedariki
 • İletişim Planlama

Tasarım

Uygulamanın uyum, güvenlik, performans, veritabanları, platformlar, spesifikasyon, ölçeklenebilirlik, modülarite, bakım açısından karmaşıklık düzeyi belirlenir. Bu belirlemeler yönergesinde proje tasarlanır ve tasarım dokümanı hazırlanır. Proje için her şey netleştirildikten sonra projenin gereksinimlerine göre uzman ekip seçilir. Bu ekip inhouse olabildiği gibi outsource ya da freelance elemanlardan da oluşabilir. Ekibin oluşturulmasında tek kıstas proje bazında uzmanlıktır. Bu sayede tasarım süreci sonucunda müşteri dâhil olmak üzere tüm ekibin tasarıma adapte olması sağlanır ve proje süresince ekip içindeki uyum korunur.


Geliştirme

Geliştirme sırasında göz önünde bulundurulan noktalar:

Detaylı tasarımların üst düzey tasarımlarla uyumlu olduğundan emin olunur. Sistem organize edilerek kaynak ve tekrar kullanılacak alanların dağıtımı kolaylaştırılır.

İyi kodlama ve kılavuz uygulamaları kullanılır. Koordine edilmiş detaylı bir tasarım için fazla karmaşık olan alanlar belirlenir. Bu alanların belirlenmesi için, uygun zamanlarda tasarım ve kod incelemeleri yapılır.

Gelişim konularında iyi iletişim içinde olan bir ekip yapısı oluşturulur. Proje iletişim planı uygulamaya konur.

Veritabanı yüklemesi veya dönüşümü gibi erken görev dağılımı ve sorumluluk gerektiren bölgeler belirlenir.

Yükselme noktaları ve rehberlik ekipleri oluşturulur. Yeni ekip üyeleri için kontrol noktaları oluşturulur ve değerlendirmeler yapılır.

Güvenlik, performans, taşınabilirlik, ölçeklenebilirlik, modülarite, bakım ve tekrar kullanma konularına ilişkin tasarım hedefleri öne çıkarılır ve uygulanır.


Uygulama

Uygulama aşamasında en önemli konu testtir. Test, teslim edilecek sistemin kalitesinden emin olabilmek için yapılan en son kontroldür. Test senaryoları sistemin sadece beklenen işlevselliğini değil, tüm olası işlevsellik ve davranışını test etmelidir. Uygulama aşaması için uygulama basamakları ve uygulama testleri yapılarak, sistemin kurulumu tamamlanır.

İşletim

Projenin uygulanmasından sonra sistemin ihtiyaçları doğrultusunda işletilmesi, belirli aralıklarla sistemin bakımının yapılması ve yeniden ihtiyaç analizleri çıkartılmasından elde edilecek veriler “Yenileme ve İyileştirme” süreç yönetimi için girdi olarak kullanılır.


Yenileme ve İyileştirme

Projenin yaşam döngüsü içinde müşterinin ihtiyaçlarının gelişmesi ve genişlemesi, teknolojinin ilerlemesi gibi nedenlerle sistemde iyileştirmeler yapılması gerekli hale gelir. Bu durumda tanıma ve tanımlama adımlarında ortaya çıkan dokümantasyonlar güncellenerek tüm hedeflerin yeniden şekillenmesi gerekir. Böylece proje, sistemde gereken yenileme ve iyileştirmeye paralel olarak güncellenir.